Oprichtingsakte

Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid ( AK-VSZ ) werd in 1995 opgericht om het standpunt van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (O.V.V. ) ‘Sociale Zekerheid: een bevoegdheid van Vlaanderen en Wallonië' actiegericht op de politieke agenda te zetten en in het maatschappelijk debat te brengen.

Hieronder vindt u het officiële standpunt van bij de oprichting terug (nog steeds van kracht uiteraard)

OVERLEGCENTRUM VAN VLAAMSE VERENIGINGEN

STANDPUNT

SOCIALE ZEKERHEID:

EEN BEVOEGDHEID VAN VLAANDEREN EN WALLONIË

Uitgangspunten

1. De sociale zekerheid (SZ) heeft in de loop der jaren in Europa een zodanige ontwikkeling gekend, dat de organisatie ervan qua doelstellingen, methoden en financiële middelen één van de voornaamste activiteiten van de overheid is geworden.

2. De sociale-zekerheidssolidariteit tussen personen binnen één volksgemeenschap mag echter niet verward of vermengd worden met de solidariteit tussen (lid)staten in een confederale of internationale gemeenschap.

3. Vlaanderen en Wallonië - met reeds zovele opdrachten en bevoegdheden op economisch, cultureel, sociaal en fiscaal gebied en op het vlak van o.m. onderwijs, gezondheidszorg, beroepsopleiding, tewerkstelling e.d. - kunnen niet echt autonoom zijn en kunnen geen coherent beleid voeren zonder ook de SZ en een eigen sociaal overlegmodel onder hun bevoegdheid te hebben. De bindingen tussen SZ en de belangrijkste federale bevoegdheden (muntbeleid, algemene buitenlandse politiek en defensiebeleid) zijn veel zwakker dan die tussen SZ en de vele andere bevoegdheden van Vlaanderen en Wallonië.

Standpunt

1. Binnen de Vlaamse gemeenschap en de (deel)staat Vlaanderen is solidariteit tussen alle leden van deze gemeenschap noodzakelijk en vanzelfsprekend. Ze vergt uiteraard eigen Vlaams sociaal overleg.

2. Vlaanderen en Wallonië hebben het recht om die solidariteit via alle deelsectoren van de SZ te organiseren volgens eigen inzichten en bijgevolg met eigen middelen.

De te leggen klemtonen in de SZ moeten het resultaat zijn van een breed democratisch en sociaal debat binnen Vlaanderen en binnen Wallonië.

3. De toewijzing van het sociaal beleid als een globaal bevoegdheidspakket aan Vlaanderen en Wallonië zal leiden tot een grotere efficiëntie in plaats van de huidige verlamming door versnippering van bevoegdheden en middelen tussen centrale staat en deelstaten. De versnippering van het gezondheidsbeleid vormt een voorbeeld van deze stelling. Het verband tussen tewerkstelling en loonkosten, belastingdruk en SZ-bijdragen is daarvan een tweede voorbeeld.

4. Vlaanderen en Wallonië mogen niet enkel de bevoegdheid verwerven over de organisatie van de SZ, doch moeten ook verantwoordelijk worden voor de inning en de besteding van de daartoe vereiste financiële middelen. Deze financiële en fiscale verantwoordelijkheid vormen de beste waarborg voor een spaarzaam sociaal beleid. Dit argument wint nog aan kracht door de huidige zware schuldenlast van de Belgische staat.

5. Het is onaanvaardbaar dat de solidariteit tussen personen, een aangelegenheid van elke volksgemeenschap, vermengd wordt met die tussen (deel)staten en dat er ook op die wijze zeer grote en ondoorzichtige geldtransfers ontstaan tussen Vlaanderen en Wallonië, zowel via het mechanisme van de inkomsten als dat van de uitgaven voor de SZ. Het vaak gehoorde argument dat er vroeger geldstromen bestonden van Wallonië naar Vlaanderen werd duidelijk weerlegd door recente studies. Bovendien zijn deze systematische geldtransfers contraproductief gezien zij de prikkel tot responsabilisering in het verwerven van de inkomsten en het bepalen van de uitgaven wegnemen.

6. Het toekomstige Vlaamse stelsel van SZ en Vlaams overleg dient rekening te houden met de fundamentele sociale beginselen, vastgelegd in de internationale normen die Vlaanderen binden.

7. Vlaanderen is bereid om met Wallonië te onderhandelen over doorzichtige, objectieve en omkeerbare vormen van solidariteit, zoals die tussen de Länder in Duitsland maar ook tussen lidstaten van de EU bestaan.

8. De organisatie van de SZ voor de inwoners van Brussel-19 mag geen afbreuk doen aan de tweeledigheid.

Besluit

Omwille van de hierboven vermelde redenen moeten de organisatie en de financiering van de sociale zekerheid zo vlug mogelijk onder de verantwoordelijkheid van Vlaanderen en Wallonië gebracht worden.

Brussel, 8 februari 1995

Onderschrijvende verenigingen (afgesloten op 5 februari 1995)

Praesidiumverenigingen

Algemeen Nederlands Zangverbond - Davidsfonds - Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen - Ijzerbedevaartkomitee - Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond - Verbond van Vlaamse Academici - Vereniging van Vlaams Overheidspersoneel - Vlaamse Automobilistenbond-Vlaamse Toeristen Bond - Vlaamse Volksbeweging - Vlaams Komitee Brussel

Leden Algemene Vergadering

Bond van Grote en Jonge Gezinnen - Federatie van Vlaamse Kringen-Rodenbachfonds - Komitee van de Randgemeenten - Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging - Nationalistisch Verbond-Nederlandse Volksbeweging - ‘t Pennoen - Priester Daensfonds - Taal Aktie Komitee - Vereniging van Vlaamse Professoren Leuven - Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen - Vlaamse Ingenieurs Kamer - Vlaams Geneesheren Verbond - Vlaams Kruis - Vlaams Verbond voor Gepensioneerden - Vlaams Verbond van Leerkrachten

Kernbestuur AK-VSZ

Voorzitter : Jürgen Constandt

Secretaris : Erik Stoffelen

Penningmeester : Johan Laeremans

Voorzitter techn. werkgroep : Eric Ponette

Secretariaat : Hoogstratenplein 1 - 2800 Mechelen - Tel. (015) 28 90 96 - Fax (015) 20 96 66